SILA BACA SEMUA KENYATAAN UNDANG-UNDANG DAN POLISI PERIBADI UNTUK MELAWATI ATAU MENGGUNAKAN LAMAN INI. 

Kesemua nama, logo dan cap dagangan adalah hak milik Essity Ltd, syarikat sekutunya, syarikat berkaitan, pemberi lesen atau rakan usaha sama © 2008 Essity Ltd. Hak cipta terpelihara. Lawatan anda ke laman web ini dan penggunaan maklumat di sini adalah tertakluk kepada terma dan syarat Penyataan Undang-undang kami,  Dasar Privasi kami dan Dasar Etika kami. Matlamat kami adalah bahawa semua individu yang data peribadinya diproses oleh Essity merasa selamat bahawa privasi mereka dihormati, dan kami menggunakan usaha yang mencukupi untuk melindungi data peribadi yang telah diberikan kepada kami. Tujuan Dasar Privasi ini adalah untuk memberitahu anda mengenai maklumat yang kami kumpulkan dan tujuan penggunaannya.

Matlamat kami ialah semua individu yang dimana data peribadi mereka di proses oleh Essity berasa selamat bahawa privasi mereka dihormati, dan kami menggunakan usaha yang mencukupi dalam melindungi data peribadi yang disediakan oleh kami. Tujuan Polisi Pivasi ini ialah untuk memaklumkan jenis maklumat yang kami kumpulkan dan tujuan kegunaannya. 

 

Kami ialah Essity Hygiene And Health Aktiebolag 

S-405 03 GOTEBORG, SWEDEN

Nombor Syarikat: 556007-2356 

 

Segala bahan di dalam laman web ini (“Laman”) adalah disediakan oleh Essity Hygiene And Health Aktiebolag (“Essity”) sebagai servis kepada pelanggan dan mungkin digunakan sebagai maklumat dantujuan bukan komersial sahaja. Satu Salinan boleh dimuat turun berdasarkan peruntukan dibawah.

 

Dengan memuat turun apa-apa bahan dari Laman ini, anda telah bersetuju dengan terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengannya, sila jangan menggunakan laman ini atau memuat turun apa apa bahan darinya.  

 

Pemilikan Cap Dagangan(Trademark) dan Penggunaan

Kesemua nama, logo dan cap dagangan(trademark) adalah hak milik Essity, syarikat sekutunya, syarikat berkenaan, pemberi lesen(licensors) atau usahasama(joint venture) © 2008 Essity. Hak Cipta Terpelihara. Cap dagangan(trademark) Essity dan jenama boleh digunakan hanya jika ia dibenarkan berdasarkan pernyataan undang-undang atau dengan mendapat kebenaran dari Essity.

 

Harta Intelek dan Penggunaan Terhad

Kesemua kandungan di Laman ini seperti teks, grafik, logo, butang ikon, gambar, klip audio dan perisian(software) adalah harta Essity atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang undang Swedish. Penggunaan tanpa kebenaran atau pengedaran sebarang bahan di Laman ini boleh melanggar hak cipta, cap dagangan, dan/atau undang-undang yang lain dan adalah merujuk kepada undang-undang sivil dan juga sekatan jenayah. 

 

Laman Web ini atau mana-mana bahagian dari Laman Web ini tidak boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula atau dieksploitasi untuk mana mana tujuan komersial yang tidak mendapat kebenaran yang jelas oleh Essity. Anda boleh memuat turun satu salinan maklumat yang terdapat di Laman Essity dari satu komputer hanya untuk kegunaan peribadi, bukannya kegunaan komersial, kegunaan dalaman sahaja melainkan ia dibenarkan untuk berbuat demikian oleh Essity dalam bentuk penulisan.  

 

Anda tidak boleh mengubah, mengguna atau memindah maklumat untuk tujuan komersial, atau membuang sebarang hak cipta atau maklumat lain. Anda bersetuju untuk menghalang segala salinan tanpa kebenaran dan memastikan semua pekerja – jika digunakan – dari organisasi anda patuh kepada semua had limitasi.

 

Essity tidak membenarkan sebarang kenyataan dinyatakan atau tersirat kepada anda dibawah mana-mana paten, hak cipta, cap dagangan atau maklumat rahsia dagangan. Sebarang kegunaan tentang nama, logo dan cap dagangan Essity dalam iklan dan promosi barangan Essity perlu mendapat persetujuan dari Essity terlebih dahulu.

 

Penafian Warranti

Maklumat yang terkandung disini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa apa-apa waranti yang dinyatakan atau tersirat dalam apa jua bentuk termasuk jaminan kebolehdagangan, pelanggaran harta intelek, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Sekiranya Essity menghubungkan ke halaman web pihak ketiga, pautan tersebut adalah untuk kemudahan pengguna sahaja dan Essity tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan atau ketepatan maklumat yang terkandung dalam halaman web tersebut. Essity juga tidak akan bertanggungjawab terhadap amalan privasi seperti laman web pihak ketiga.

 

Dalam apa keadaan Essity tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang ganti rugi termasuk, tanpa had, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, atau kehilangan maklumat, yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan maklumat itu, walaupun Essity telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian.

 

Essity selanjutnya tidak menjamin ketepatan atau kelengkapan informasi, teks, grafik, pautan atau item lain yang mungkin terkandung dalam maklumat ini. Essity boleh membuat perubahan pada kandungan ini, atau kepada produk yang dijelaskan di dalamnya, pada bila-bila masa tanpa notis. Essity tidak membuat komitmen untuk mengemas kini maklumat atau bahan lain yang dimasukkan dalam Laman ini. 

 

Penyerahan Pengguna

Apa-apa bahan, maklumat atau komunikasi lain yang anda hantar atau pos ke Laman ini akan dianggap tidak dilindungi secara rahsia, tidak eksklusif, tanpa royalti, tidak boleh dibatalkan, sepenuhnya  boleh dilesenkan  dan bukan proprietari ("Komunikasi"). Essity tidak akan mempunyai kewajiban mengenai Komunikasi tersebut.

Anda bersetuju untuk tidak mengakses atau menggunakan Laman ini dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan atau membebaskan mana-mana sistem atau rangkaian komputer Essity atau menggunakan Laman atau kandungan yang disediakan di atau melalui Laman ini untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma dan syarat ini.  

 

Anda bersetuju untuk tidak mengakses atau menggunakan Laman ini dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan atau membebaskan mana-mana sistem atau rangkaian komputer Essity atau menggunakan Laman atau kandungan yang disediakan di atau melalui Laman ini untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma dan syarat ini.  

Sekiranya anda menyerahkan data peribadi ke Laman ini atau selainnya kepada Essity, anda dengan ini bersetuju dengan penggunaan data tersebut untuk tujuan menilai produk dan perkhidmatan Essity dan pemasaran anda, termasuk hak untuk memindahkan data ke negara pihak ketiga dan menyiarkan maklumat di Internet. Essity akan bertanggungjawab di bawah undang-undang England dan Wales untuk pemprosesan data peribadi sedemikian dan anda boleh menghubungi Essity sekiranya terdapat kes data yang salah atau isu lain yang berkaitan dengan data peribadi anda.

Perkara lain

Essity lain boleh mengubah Terma ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini siaran ini. Essity boleh mengubah Terma ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini siaran ini.

Essity berhak mengikut budi bicara mutlaknya, untuk (1) menukar Pernyataan Undang-Undang ini; (2) terus memantau dan mengalih keluar siaran; dan / atau (3) hentikan ketersediaan laman pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Jika apa-apa terma, syarat, atau peruntukan Kenyataan Perundangan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau untuk apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, kesahan dan keberkesanan syarat, syarat dan peruntukan selebihnya tidak akan terjejas atau merosakkan dengan sedemikian.